แจกฟรี ทุกจังหวัด..”พันธุ์กล้าไม้มีค่า” 116 สถานี (มีเบอร์ติดต่อ+หลักฐานที่ใช้)

ถือว่าเป็นข่าวดีมาก สำหรับใครมีที่ดินและมีพื้นที่ว่าง อยากปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ หรือ เพื่อสาธารณะประโยชน์ สามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้ฟรี ได้ทั่วประเทศ 116 สถานี (มีเบอร์ติดต่อทุกแห่งท้ายบทความ)

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับไม้ยืนต้นมีค่า เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญในมาตรา 7 ดังนี้

“มาตรา ๗ ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม”

ทำให้ประชาชนสามารถนำมาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน และ ประชาชนเจ้าของสามารถใช้เป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจได้ และช่วงนี้เป็นต้นฤดูฝน เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ทำให้รากติดง่าย ลดอัตราการตายของต้นกล้า การปลูกไม้มีค่าเป็นช่องทางหนึ่งของผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ ทางกรมป่าไม้จึงมีนโยบายแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ได้ฟรี โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังนี้

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เปิดให้เกษตรกรประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจนำกล้าไม้ปลูกเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อการต่างๆ สามารถทำเรื่องขอรับกล้าได้ฟรี! ที่ศูนย์เพาะชำกล้า 116 สถานีทั่วประเทศ โดยในปี 2562 นี้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ขอรับได้ไม่เกิน 1,500 ต้นต่อปี ส่วนหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ไม่เกิน 10,000 ต้นต่อปี

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

1.ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)

2.ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3.ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

4.ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปี หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,500 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5.ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี เเ ต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารา ยละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้

1.บัตรประชาชน

2.ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา

1.หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่ และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

ทั้งนี้ หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50-1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้า ขึ้นไป ในเเต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ.2552หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้

หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้
ภาคกลาง

1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (ศุภกิจ จันทร์กลั่นโทร.02-977-6858, 092-508-1104,094-556-1623)

2.สถานีเพาะชำกล้าไม้นนทบุรี ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (สมบัติ ลิบงามเลิศโทร.081-343-070822)

3.สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรปราการ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ธนรินทร์ สุกปลั่ง โทร. 081-300-7721)

4.สถานีเพาะชำกล้าไม้พระนครศรีอยุธยา ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ศิริชัย จัดพล โทร. 09 7-284-4728)

5.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน โทร. 032-24 0532 , 088-577-4889)

6.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี ต.นิคมสร้ างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี (ถนอมพงษ์ สังข์ธูป : โทร. 097-072-4559)

7.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครนายก ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (วันทนี ลาภะสิทธินุกุล โทร. 0 81-807-6052)

8.สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งโพธิ์ ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (ประสงค์ เกิดแก้ว : โทร. 081-806-6287)

9.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระบุรี ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (มงคล วงษ์เนียม :โทร. 081-869-3314)

10.สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (พิเชษฐ์ โคกขำ : โทร. 061-616-5119)

11.สถานีเพาะชำกล้าไม้อ่างทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (ประทุม เพ็งพ่วง (รักษาการฯ) : โทร. 094-535-1561)

12.สถานีเพาะชำกล้าไม้สิงห์บุรี ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ชัยนาจ ภู่เพชร : โทร. 089-741-9006)

13.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพย า จ.ชัยนาท (พิชัย เหล่าตระกูล : โทร. 092-635-6511)

14.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี ต.หน อ งนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (มณฑล หนูทอง :โทร. 056-222426,089-858-5979,081-973-7024)

15.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (เธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ :โทร. 056-222426 ,081-636-0178)

16.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาญจนบุรี ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ : โทร. 085-445-5290 ,02-565-5498)

17.สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ธีรพล คุ้มทรัพย์ : โทร. 089-824-3599)

18.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุพรรณบุรี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (เทอดธรรม จักรนารายณ์ : โทร. 086-755-5534)

19.สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (ชาติชาย กิมศิริ : โทร. 089-489-1131)

20.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (สายชล พ่วงทอง : โทร. 081-834-6416)

21.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง (นายอูฐ เชาวน์ทวี : โทร. 089-125- 0205)

23.สถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (สละ เขตรเขื่อน : โทร. 085-236-5309 ,091-716-6933)

24.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (สุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส โทร. 062-492-6993, 093-854- 8599)

25.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด (ชาตรี ผลทวี : โทร. 089-014- 8991)

26.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สุเทพ พุ่มเทศ : โทร. 086-818-8269)

27.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ลลิสา สาตะรักษ์ โทร. 089-154-6509 , 084-650-8137)

28.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว ต.หนองหว้า อ.เขาฉก ร รจ์ จ.สระแก้ว (เทียนชัย ปรีดา : โทร. 081-945-8197)

29.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทร า (นิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ : โทร. 081-639-4742)

30.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา (ศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์ โทร. 081-294-9147, 086-902-8588)

31.สถานีเพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ธัญยธรณ์ อุดมศักดิ์เวชกุล : โทร. (081-705-0935, 087-795-1313)

32.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (ชาติชาย กิมศิริ : โทร. 08 9-489-1131)

33.สวนป่าโครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้ ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจ า น จ.เพชรบุรี (นายราวุฒิ ทานัน โทร. 032-788027 ,087-021-1879)

ภาคใต้

34.สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชนิษฐา จันทโชติ : โทร. 093-792-6060)

35.สถานีเพาะชำกล้าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ประภาศ ชาประสม : โทร. 086-811-9424)

36.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง (อรุณ สินบำรุง : โทร. 09 3-583-5499)

37.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.วังตะกอ อ.หลั งสวน จ.ชุมพร (อัมพร ภักดีแก้ว : โทร. 094-459-7466)

38.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (พัชรี บุญย่อย โทร. 077-611125 , 097-928-9354)

39.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช (ชัยยุทธ ศิริวัฒน์ : 064-187-8273)

40.สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง ต.หน อ งหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (อาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ : โทร. 095-419-0099)

41.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (อภิญญา คงสงค์ โทร. 074-841206, 084-689-3112)

42.สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมบูรณ์ บุญยืน : โทร. 09 2-246-2978)

43.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา (ไพโรจน์ นัครา โทร. 074-205991, 089-732-6221)

44.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรัง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง (โสภี บริสุทธิ์ : โทร. 089-646-7901)

45.สถานีเพาะชำกล้าไม้กร ะบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กร ะบี่ (สุคนธ์ บัวกิ่ง : โทร. 064-585-3245)

46.สถานีเพาะชำกล้าไม้พังง า ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังง า (กฤษฎา สุตนพัฒน์ : โทร. 06 2-398-5828)

47.สถานีเพาะชำกล้าไม้สวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษั ตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต (สรกฤษณ สิงห์คำ : โทร. 084-766-7644)

48.สถานีเพาะชำกล้าไม้สตู ล ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล (กรภัทร์ ภู่ชยังกูร : โทร. 074-721391 ,074-711039 , 089-972-7162)

49.สถานีเพาะชำกล้าไม้ยะล า อ.เมือง จ.ยะลา (กิตติพันธุ์ รัตนวงค์ : โทร. 089-596-1110)

50.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (สุธี ขอบขำ : โทร. 073-331594 , 08 9-294-6611)

51.สถานีเพาะชำกล้าไม้นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส (วรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล : โทร. 08 9-739-0029)

ภาคเหนือ

52.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงราย ต.เเม่คำ อ.เเม่จัน จ.เชียงราย (ธนศักดิ์ วิศิษฐ์ผล โทร. 053-77 9214 , 081-950-6631)

53.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า ต.เเ ม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พนัส เชื้อสะอาด โทร. 085-705- 7029)

54.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ต.บ้านสหกรณ์ อ.เเ ม่ออน จ.เชียงใหม่ (อภิระมน ฐิติชยาภรณ์ โทร. 053-880793 , 086-586-8877)

55.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ต.น้ำแพร่ อ.หา ง ดง จ.เชียงใหม่ (สยาม อินถาโท โทร. 085-625-4053, 096-074-3984)

56.สถานีเพาะชำกล้าไม้ (เเม่เเตง) เชียงใหม่ ต.ขี้เหล็ก อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่ (ศิริชัย ทองประเสริฐ โทร. 061-636- 1929)

57.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำพูน ต.ทาขุมเงิน อ.เเม่ทา จ.ลำพูน (อุทัยวุฒิ เสาร์ชัย โทร. 081-952-8988)

58.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง ต.เเม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง (ชัย จันทราคณสกุล โทร. 063-156-5696)

59.สถานีวนวัฒนวิจัยงาว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง (สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล โทร.081- 818-6744)

60.สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ ต.เเม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (โทร.081-783- 6268)

61.สถานีเพาะชำกล้าไม้เเม่ทะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเเม่จาง ต.เเม่ทะ อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง (ประกาสิทธิ์ นางวงค์ โทร. 080-498-9299)

62.สวนป่าโครงการเเม่ป้าย-เเม่สอย ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (ธนากร แก้วหน่อ โทร. 085-680-7370)

63.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.เเม่สะเรียง อ.เเม่สะเรียง จ.เเม่ฮ่องสอน (ทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์ โทร.053-68 1323,053-681608 ,081-955-0421)

64.สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย ต.เเม่ฮี้ อ.ปาย จ.เเม่ฮ่องสอน (พุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์ โทร. 084-425-6326)

65.สถานีเพาะชำกล้าไม้พะเยา ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา (ถวิล จันธิยศ โทร. 089-850-8269)

66.สถานีเพาะชำกล้าไม้แพร่ ต.ป่าเเมต อ.เมือง จ.แพร่ (สุภกิจ สืบสุโกศล โทร. 081-993-2415)

67.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ (สุวิทย์ จินดาวรรณ โทร. 08 0-122-7530 , 091-853-8907)

68.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ต.เเม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ศิริไชย รัตนภาค โทร. 054-614273 , 061-547-8746)

69.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน (ลิขิต วงศ์วชิระนนท์ โทร.08 1-783-3182)

70.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน (อานันท์ ผาทอง โทร. 08 1-280-9680)

71.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก (ศักดิ์สิทธิ์ ขยายเสียง โทร. 085-805- 2275)

72.สถานีเพาะชำกล้าไม้เเม่สอด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 ตาก (ห้วยไม้แป้น) ต.เเม่กุ อ.เเม่สอด จ.ตาก (ศิริศักดิ์ ทนงรบ โทร. 087-054-1735)

73.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ชาติระวี สัญจร โทร. 081-879-1722)

74.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด อุตรดิตถ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (พิเชฐ สำนวนโทร. 080-026- 3355 ,085-735-0011)

75.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (พิสิษฐ สอนไว โทร. 086-211- 9304)

76.สถานีเพาะชำกล้าไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (อนุวัฒน์ จันทสิทธิ์ โทร. 086-198-8048)

77.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (ณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์ โทร. 056-222426 , 089-437-2862)

78.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าเเม่วงก์-เเม่เปิน ต.เเม่วงก์ อ.เเม่วงก์ จ.นครสวรรค์ (อัครพงษ์ อำพิน โทร. 056-222426, 081-785-6121)

79.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (ภัทธณัฐ วงศ์อินทร์ โทร. 056-22 2426, 087-831-3166)

80.สถานีเพาะชำกล้าไม้พิษณุโลก ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (บรรจง ศรีใจวงศ์ : 081-972-6952)

81.สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (อนันต์ศักดิ์ รุณทอง : โทร. 081-884-0108)

82.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (ฉัตรชัย อรรถวิทย์ โทร. 064-013-1930, 09 5-457-2302)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

83.สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ดุสิต กมลพาณิชย์ : โทร. 08 4-925-9455)

84.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ภาณุพงศ์ เตชะปั กษ์ : โทร. 082-227-3721)

85.สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (ดุริยะ สถาพร : โทร. 081-880-9318

86.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (ดอน หงษ์เหิน : โทร. 081-954-2045)

87.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (โทร. 044-222201, 044-222397, 08 1-265-7889)

88.สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่น ต.โนนสมบูรณ์ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (สุจิตรา อ่อนห ว าน : โทร. 084-428-9362 ,043-330728)

89.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ประธาน พุกสุข : โทร. 063-224-6596)

90.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสาคาม (โทร.043-029998, 06 4-892-0932)

91.สถานีเพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ชลลดา ศรีพิมพ์ : โทร. 081-615-4605)

92.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร (สมศักดิ์ วนัสสกุล โทร. 045-979978, 081-964-0943 ,08 8-564 4342)

93.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี (สุธน กมลบูรณ์ โทร. 042-292411 ,081-87 2-7239)

94.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี (สุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ : โทร. 086-355-2979

95.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้อ ง ไ ห้ 1 จ.ร้อยเอ็ด ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ธีภพ โสมปัดทุม โทร. 064-865-8788)

96.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไ ห้ 2 จ.ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ชวน ธีรวุฒิอุดม โทร. 045-612877 ,081-725-3166)

97.สถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีสะเกษ ต.หน อ ง ไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ : โทร. 045-814648 ,083-596-2202,089-645-0011)

98.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย (เอนก สุขสวัสดิ์ : โทร. 081-708-4814, 062-269-5353)

99.สวนป่าดงน้อย-ปากปวน ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย (สุรพล จิตต์ดำรงค์ : โทร. 08 7-238-6776, 098-121-5644)

100.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองบัวลำภู ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (เดชา ภูบัวเพชร :โทร. 081-057-7419)

101.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย (กมลวรรณ อุมะมานิต : โทร. 087-165-5383, 081-729-8090)

102.สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย (ณัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์ : โทร. 081-260-1285)

103.สถานีเพาะชำกล้าไม้บึงกาฬ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 (พรเจริญ) ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ (สุทิน เขตกระโทก : โทร. 089-710-7434)

104.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม (จุมพล ช่างอินทร์ : โทร. 087-224-7704)

105.สถานีเพาะชำกล้าไม้สกลนคร ต.โคกภู อ.ภูพา น จ.สกลนคร (ประถม บุญทวี : โทร. 09 2-251-3645, 087-950-0869)

105.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (ทวี แก้วภูมิแห่ : โทร. 081-768-4392)

107.สถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ไพสิฐ เลิศพุทธิพงศ์พร : โทร. 081-768-4949)

108.สถานีเพาะชำกล้าไม้มุกดาหาร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร (วิเชียรศักดิ์ เพชรดี : โทร. 084-034-9455)

109.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (พิษณุสุทธ สุทธการ : โทร. 089-849-2407)

110.สถานีเพาะชำกล้าไม้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี (ชาญณรงค์ สุวรรณคำ โทร.062-434-4487)

111.สถานีเพาะชำกล้าไม้อำนาจเจริญ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพา น จ.อำนาจเจริญ (ไสว คณาเสน : โทร.086-141-6997)

112.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุรินทร์ ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ (สุรพล กลิ่นพันธุ์ : 08 1-790-4860 ,089-580-5152)

113.สถานีเพาะชำกล้าไม้บุรีรัมย์ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (อภิรัตน์ พิรุฬห์ : โทร. 08 1-321-5965)

114.สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (ดารณี สีโท : โทร. 081-265-7889, 086-871-4935)

115.สถานีเพาะชำกล้าชัยภูมิ ต.ช่อระกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (สุทธิเวทย์ สามวัง : โทร. 083-282- 6966) และ

116.สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (สุปัน บุตรสมบัติ : โทร. 081-709-3398)

ท่านที่สนใจกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ฯ ในพื้นที่ (ดังรายละเอียดด้านบน) หรือสอบถามไปได้ที่โทร.02-561 4292-3 ต่อ 5529,5504

การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ที่จะปลูก

ข้อคำนึงถึงเบื้องต้นในกรณีที่พื้นที่เตรียมการปลูกเป็นดินเหนียวจัด ควรเอาน้ำรดให้ชุ่มเสียก่อนเพื่อให้ขุดง่ายเบาแรงขึ้นดินที่ขุดขึ้นควรใช้ปูนขาว หรือ สารเคมีปรับปรุงดินบางชนิด เช่น โดโรไมค์ ผสมกับทรายและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้ากับเนื้อดินตากแดดทิ้งไว้นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ รดน้ำเป็นระยะพร้อมกับพรวนดินตามสมควร จะทำให้ดินร่วนและดีขึ้น สำหรับพื้นที่ที่ดินเป็นดินปนทรายมากการปรับปรุงดินจำเป็นต้องใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก เพื่อทำให้ดินจับเป็นก้อนแน่นอุ้มน้ำและมีอาหารพืชมากขึ้น

2. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นที่ปลูก และคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก รวมทั้งจัดหากล้าไม้

การกำหนดพื้นที่ปลูกเมื่อผู้ปลูกได้ตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องกระทำต่อไปคือ การกำหนดพื้นที่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับชนิดพันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก หากเลือกพื้นที่ปลูกไม่สอดคล้องกับชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกจะทำให้ได้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแล้วมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบการพิจารณาดังนี้

ปัจจัยแรกเกี่ยวกับลักษณะของดิน ผู้ปลูกควรพิจารณาสภาพของดินว่ามีความอุดมสมบูรณ์หรือลักษณะดินเป็นดินประเภทใด มีสภาพความเป็นกรดหรือเป็นด่างอย่างไร เป็นดินเหนียว ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำได้ดีหรือไม่เพียงใด พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มหรือมีความลาดเอียง ใกล้ไกลแหล่งน้ำเหมาะสมกับพันธุ์ไม้ชนิดใด

นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศประกอบอีกด้วย ประการต่อมาต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่จะกำหนดปลูกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร ต้องให้มีความปลอดภัย กับต้นไม้ และปัจจัยสุดท้ายคือ การกำหนดระยะปลูก ผู้ปลูกจะต้องกำหนดระยะปลูกระหว่างต้นไม้ให้มีความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของต้นไม้ที่จะปลูก

การจัดหากล้าไม้ ประสานงานกับกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อขอรับกล้าไม้

3. การเตรียมพื้นที่ปลู ก

การเตรียมดินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของการปลูกต้นไม้ และจะให้ได้ผลดีจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอสมควร ปรับระดับพื้นที่ให้ได้ตามต้องการเสียก่อน และเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ปลูกควรได้กำหนดแผนผังการปลูกต้นไม้ไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องปกติไม่ว่าดินจะเป็นดินชนิดใดหรือมีทำเลเป็นอย่างไร จะต้องทำการขุดหลุมดังนี้

4. จัดหาอุปกรณ์และเตรียมวัสดุสำหรับใช้ปลูกต้นไม้

1. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปลูกต้นไม้ ควรจัดหาและเตรียมให้พร้อมเพื่อความสะดวกใน การปลูกต้นไม้ มีจอบเสียม พลั่วตักดิน บุ้งกี๋ ตลอดจนยานพาหนะลำเลียงขนส่งกล้าไม้ไปยังจุดที่เตรียมหลุ มปลูก

2. หน้าดินผสมสำหรับกลบหลุมปลูก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สำหรับรองก้นหลุม ตลอดจนสารอุ้มน้ำ(ถ้ามี) และใช้ในกรณีปลูกก่อนหรือหลังฤดูฝน

3. หลักค้ำ ยัน ยึดต้นไม้ กันลมพัดโยกและช่วยในการทรงตัวของต้นไม้ให้ตั้งตรง เชือกสำหรับผูกยึดต้นไม้กับหลัก

5. การปลูก

ต้นไม้ที่นำมาปลูกส่วนใหญ่มักจะบรรจุในถุงพลาสติกให้ใช้มีด กรีด ถุงออก ควรระวังคือ อย่าให้รากของต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนมากนัก

เสร็จแล้ววางต้นไม้ลงในหลุมที่ขุดให้ระดับรอยต่อระหว่างลำต้นกับรากอยู่เสมอกับระดับขอบหลุม

แล้วกลบหลุมด้วยดินผสมที่เตรียมไว้สำหรับปลูกหรือใช้ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมที่เป็นดินร่วนปนทราย

หรือดินที่มีความร่วนซุยดี อย่าใช้ดินเหนียวที่แน่นหรือดินที่มีกรวดหินมาก ๆ กลบหลุม

เพราะจะเป็นปัญหาทำให้รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี

เมื่อกลบหลุมเสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบดินให้แน่นพอประมาณ นำเศษใบไม้หญ้าหรือฟางมาคลุมรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันการกัดเซาะของน้ำในขณะรดน้ำต้นไม้

หาไม้หลักซึ่งมีความสูงมากกว่าต้นไม้พอประมาณมาปักข้าง ๆ ผูกเชือกยึดกับต้นไม้อย่างหลวม ๆ

เพื่อช่วยในการทรงตัวของต้นไม้และป้องกันลมพัดโยก เมื่อปลูกเสร็จรดน้ำให้ชุ่มและถ้าเป็นไปได้ควรรดน้ำวันละครั้ง

จนต้นไม้ตั้งตัวได้ กรณีที่ปลูกเป็นพื้นที่มากๆ ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ขณะฝนตก หรือหลังฝนตกใหม่ ๆ

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรดน้ำต้นไม้ ภายหลังการปลูกต้นไม้โดยปกติควรรดน้ำติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห์

การรดน้ำควรรดน้ำให้ชุ่ม ถ้าต้องการทราบว่าได้รดน้ำเพียงพอแล้วหรือไม่ ให้ทดลองขุดดินดูว่าน้ำซึมลง

ไปถึงบริเวณรากต้นไม้หรือยัง ถ้ารดน้ำน้อยไปน้ำจะซึมลงไปไม่ถึงบริเวณรากต้นไม้

การพรวนดินใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช วัชพืชเป็นตัวการที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า

ควรมีการกำจัดวัชพืชโดยการถากถาง และพรวนดินรอบโคนต้นไม้ในรัศมี 1 เมตร ปีละ 2 ครั้ง

ในขณะพรวนดินถ้ามีปุ๋ยวิทยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนต้นประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมก็ได้

6. การดูแลบำรุงรักษา

หลังจากได้ปลูกต้นไม้แล้วผู้ปลูกควรคำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับต้นไม้

ในระยะเริ่มแรกที่มีขนาดเล็กยังตั้งตัวไม่ได้ เช่น อันตรายจากสัตว์เลี้ยง ยานพาหนะต่าง ๆ หากปลูกจำนวนน้อยอาจทำคอกป้องกัน

หรืออาจทำรั้วกั้นเป็นแนวไว้ได้ สำหรับต้นไม้บางชนิดที่ต้องการความเอาใจใส่มากตั้งตัวได้ยาก

ควรจะมีการบังแดดให้ในระยะที่ตั้งตัวไม่ได้ อย่างไรก็ตามการปลูกต้นไม้ให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี

จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษาที่ดีจากผู้ปลูกมากพอสมควร

7. ภายหลังการปลูกต้นไม้

โดยปกติควรรดน้ำติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นอาจให้ลดลงเป็นวันเว้นวัน หรือ 2 วัน ครั้งจนสังเกตเห็นต้นไม้ตั้งตัวได้

การพรวนดินใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช วัชพืชเป็นตัวการที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้าควรมีการกำจัดวัชพืชโดยการ ถากถาง และพรวนดินรอบโคนต้นไม้ในรัศมี 1 เมตร ปีละ 2 ครั้ง ในขณะพรวนดินถ้ามีปุ๋ยวิทยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนต้นประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมก็ได้

การตรวจดูแลต้นไม้และฉีดยาป้องกันกำจัดโรค และแมลง ตลอดจนระวังไฟ โดยปกติต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์

ย่อมถูกแมลงโรค เห็ดรา รบกวนเป็นธรรมดา การเจริญเติบโตของต้นไม้โดยธรรมชาติมีความแข็งแรงอยู่ในตัวพอสามารถสู้ต้านทานกับโรค

เเมลงและเห็ดราต่าง ๆ ได้ดีพอสมควร หากผู้ปลูกช่วยบำรุงรักษาต้นไม้ให้ถูกวิธี

ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะต่อต้านอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง

โดยเฉพาะการหมั่นตรวจตราดูแลโรคเเมลงที่เกิดกับต้นไม้ และใช้ยาฉีดกำจัดได้ทันเหตุการณ์ในกรณีที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ ๆ

จะต้องมีการระวังไฟ ควรมีการแผ้วถางวัชพืชปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย และทำแนวป้องกั นไฟล้อมรอบ

ถ้าหากปลูกเป็นแนวยาว เช่น ตามแนวถนนต้องกำจัดวัชพืชที่จะเป็นเชื้อเพลิงในช่วงปลายฤดูฝน

หรือก่อนเข้าฤดูแล้งตลอดแนวทาง การดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้อย่างเอาใจใส่

และการปลูกต้นไม้จะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่การป้องกันให้ต้นไม้พ้นจากอันตรายจากไฟและอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทั้งปวง

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ : ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ forest.go.th/nursery

เรียงเรียงโดย.คนมีสาระ